EMC och störningar
 
En elektromagnetisk störning är ett elektromagnetiskt fenomen, som orsakar oacceptabla funktioner, försämringar av en apparat, utrustning eller system, eller oacceptabel påverkan på omgivningen.

En apparats eller utrustnings elmiljöegenskaper  kan indelas i fyra olika egenskaper:
•  Tålighet mot ledningsbunden störning
•  Tålighet mot strålad störning
•  Avgiven ledningsbunden störning
•  Avgiven strålad störning

  

Specifikation och krav
 
Apparat- och systemspecifikationen ska vara noga utarbetad. Den ska i detalj definiera elmiljöprestanda. Är systemspecifikationen angiven, bör den brytas ned i delspecifikationer och apparatspecifikationer. Dessa ska ha samma eller olika krav, som ska gälla på olika nivåer. Det är viktigt att gränssnitt och zongränser blir definierade.
En apparats lönsamhet avgörs oftast redan av kvaliteten på specifikations- och utvecklingsarbetet.
 
Enligt EU- direktivet indelas kraven i emissionskrav (utstrålning) och immunitetskrav (tålighet). EMC- direktivet 89/336/EEC delar in kraven i tre olika normer: grundnormer, samlingsnormer samt produkt- och produktfamiljsnormer.
Specifikationen ska minst innehålla minimikrav enligt samlingsnormerna eller produktnormerna.

Elapparater och elektronikapparater, som berörs av elsäkerhet och maskinsäkerhet, måste också uppfylla EU- kraven inom dessa områden. Direktiv, som täcker dessa områden är, lågspänningsdirektivet LVD och maskindirektivet MD.
Enligt militära standard, MIL-STD-461 utgåva C, D och E, indelas kraven i fyra olika egenskaper:
 
• CS (conducted susceptibility)
• RS (radiented susceptibility)
• CE (conducted emission)
• RE (radiented emission)
 
För att kunna specificera en apparats eller systems elmiljöegenskaper krävs kunskaper om, dels den elmiljö systemet ska användas i, dels hur mycket påverkan systemet kan ha på denna miljö. En elmiljöanalys ska syfta till att ta fram underlag för att fastställa elmiljöegenskaperna.

 
IGG har kompetens och erfarenhet av sådana arbeten.

 

Konstruktion och utveckling
 
De EMC-krav, som ställs upp för respektive apparat, ska avse dels påkänning och dels utstrålning. Om ett system består av flera apparater är det viktigt att noga definiera olika gränsytor och gränssnitt mellan de olika apparaterna.
Att korta ned utvecklingstiden genom att "göra rätt från början" sparar både tid och pengar. Produktutveckling med fokus på EMC, kvalitet, tillförlitlighet och producerbarhet är viktiga faktorer vid framtagning av en framgångsrik produkt.
 
Några förslag och tips:
 • Ta med EMC- kraven från början i utvecklingsfasen.
 • Tidig granskning och bra rådgivning under konstruktionsarbetet spar mycket besvär i slutändan.
 • EMC-egenskaperna påverkas av apparatlådan, kraftenheten, elektronikdelen, kablage och kontaktdon.
 • Tänk på att EMC-egenskaperna påverkas av både hårdvara och mjukvara.
 • Selektiv testning under konstruktionsfasen undanröjer också ev. problem i slutändan.
 • Sena EMC- åtgärder ger ofta fördyrad produktion.
 • Beakta ESD-kraven och ESD-riskerna från början.
 • Se till att krav på elsäkerhet och maskinsäkerhet kommer med från början.
 • Återanvänd bra lösningar och försök att undvika systematiska fel.
 •  Utbilda medarbetarna så att de kan förstå frågeställningarna och åtgärda ev. brister på ett riktigt sätt.

 
Rätt utfört kan dessa goda produktegenskaper byggas in i konstruktionen redan från början och undvika onödiga förseningar och fördyringar.
 
Ta hjälp av IGG som granskare och rådgivare där man själv inte har djupa kunskaper.

 

Granskning
 
Innan granskningarna påbörjas är det lämpligt att elmiljökrav och standard kontrolleras av både köpare och leverantör, så att inga missförstånd uppstår.
Det är lämpligt att utföra granskningar på elscheman, elektronikscheman, komponentlistor, mönsterkortens CAD- underlag, kabelritningar och mekaniska ritningar.
Hårdvarugranskning ska utföras på mönsterkort, kretskort, apparatlåda och komplett apparat. Granskningarna ska utföras så tidigt att eventuella  nödvändiga ändringar och kompletteringar kan införas utan att fördyra eller fördröja projektet.
 
IGG har tagit fram granskningslistor ("checklistor") för att underlätta  och effektivisera granskningsarbetet. Dessa listor är lämpliga att använda i tillämpliga fall.

 

Verifiering och provning
 
Apparaters elmiljökrav verifieras genom provning vid ett godkänt EMC- laboratorium. I vissa fall, då standard saknas eller om stora EMC- erfarenheter finns, kan provning av apparaten vid ackrediterat EMC- laboratorium ej behöva utföras. Vid detta förfarande görs en utvärdering, som sammanställer en teknisk rapport, vilken intygar att överensstämmelsen med kraven är uppfyllda.
Före EMC-provningens start ska alla erforderliga dokument, kontrollprogram och ev. erforderliga testutrustningar vara uppdaterade och godkända. Nödvändigt är också att en provplan eller provningsföreskrift framtas av en erfaren elmiljöexpert, före EMC-provets start.
Om apparaten innehåller en dator ska ett lämpligt kontrollprogram (testprogram) framtas. Detta program utgörs oftast av en del av den ordinarie programvaran. Vid långa EMC-prov ska kontrollprogrammet exekveras under hela provtiden.
Efter utfört EMC-prov ska en provrapport utarbetas. Denna rapport ska innehålla uppgifter om EMC-testinstrument, mätuppkopplingar, ev. normavvikelser mm. Rapporten ska naturligtvis också innehålla provresultat, inträffade händelser, funktionsstörningar, utförda åtgärder rmm.


 
Dokumentation och dess omfattning
 
EMC-egenskaperna ska dokumenteras före CE-märkning.
Dokumentationen, med underlag till bedömning, kallas teknisk rapport och ligger till grund för en teknisk konstruktionsfil, som i det här fallet ska vara underlag till tillverkaredeklarationen.
Tillverkaredeklarationen (slutdokumentet) innehåller försäkran om överensstämmelse.
Två varianter av försäkran förekommer:
 • För apparater, som är tillverkade helt enligt listad standard och som är provade och godkända ,kan CE- märkning utföras.
 • För apparater och system som endast delvis tillverkas enligt listad standard och delvis kan försäkra att kraven uppfylls, krävs intyg från behörigt organ. Kan tillverkaren garantera att  kraven uppfylls på annat sätt behövs ej intyget.
I båda fallen måste varje exemplar av apparater, som släpps ut på marknaden, överensstämma med den tekniska konstruktionsfilen och tillverkardeklarationen.
 
Obligatoriska dokument för CE-märkning:
 • Teknisk rapport
 • Teknisk konstruktionsfil
 • Tillverkardeklaration
 • Certifikat


 
Kurser och kursplaner
 
Kurser som vi kan erbjuda er:
 • Grundkurs, EMC för apparat- och kretskortskonstruktion.
 • Avancerad påbyggnadskurs för apparat- och kretskortskonstruktion.
 • CE-märkning och EMC.
 • EMC, EMI, RFI i militära apparater och system.
 • ESD-kurs.
 • Kundanpassade EMC-kurser
IGG kan även erbjuda att hålla olika EMC-kurser internt på plats hos kund (företagsinternt) om så önskas.
 
Önskas mera information är Ni välkomna att kontakta oss
 

 

Ing.f:an Göran Gustafsson & Co.
 Asphagsvägen 9, S-732 48 ARBOGA
 Tel: 0589-14115. Fax: 0589-14185
 e-post: igg@igg.se